Kategória: Aktuális.

Ezen túlmenően az ECN (European Competition Network) létrehozásával kialakult a tagállami versenyhatóságok és a Bizottság együttműködési fóruma, amely lehetővé teszi a közösségi versenyjog decentralizált alkalmazása során az érintett versenyhatóságok szoros együttműködését. A jelentés egyes területek további elemzését javasolja, amivel a rendszer működési hatékonysága tovább javítható lenne.

Április 30-án, az EU versenyjog eljárásjogi reformját szabályozó 1/2003/EK rendelet hatályba lépésének 5. évfordulóját megelőző napon tette közzé a Bizottság a tapasztalatokat összegező jelentését. A reform, amely éppen az Unió 2004. évi bővítésével azonos időpontban lépett hatályba, mintegy négyévtizedes gyakorlatot váltott fel, egyebek mellett megszüntette a vállalkozások számára mindaddig fennálló egyedi mentesítési lehetőséget a versenykorlátozó megállapodások tekintetében és jelentős mértékben decentralizálta a közösségi versenyjog antitröszt szabályainak az alkalmazását.

A jelentés elkészítését maga a rendelet írta elő, megkövetelve az első öt év tapasztalatainak az áttekintését. Az összefoglaló a bizottsági tapasztalatok mellett támaszkodik a tagállami versenyhatóságok gyakorlatára, valamint az érdekcsoportoktól beérkezett kérdőíves válaszokra és észrevételekre, ez utóbbiakat a Bizottság nyilvános konzultáció formájában is megvitatta.

A jelentés szerint a versenykorlátozó megállapodások egyedi mentesítési lehetőségének a megszüntetését az érdekcsoportok egyértelműen pozitívumként értékelik, nem mutat semmi jel arra, hogy a rendszer megváltoztatása e tekintetben problémákhoz vezetett volna. A Bizottság jogalkalmazási lehetőségét a mentesítési rendszer megszüntetése, valamint a rendelet által biztosított erőteljesebb vizsgálati jogosultságok (mint például a magánhasználatú helyiségekben végrehajtható előzetes értesítés nélküli helyszíni vizsgálatok, vagy a nyilatkozat felvételi jog bevezetése) komoly mértékben javították.

A közösségi antitröszt szabályok decentralizált alkalmazása eredményeképpen a szóbanforgó időszakban több, mint 1000 versenyjogsértő ügyben indítottak eljárást a Bizottságból és a tagállamok versenyhatóságaiból alakult ECN (European Competition Network) taghatóságai. A jelentés szerint jól működött a közösségi versenyjog konzisztens alkalmazását biztosító, a tagállami döntéshozatalt megelőző egyeztetési mechanizmus is, amelyet több, mint 300 esetben vettek igénybe a tagállami hatóságok döntéshozói.

A jelentés azonosít néhány olyan területet, amelyen további elemzésre van szükség annak megállapításához, hogy szükség van-e a rendszer finomítására. A közösségi versenyjog anyagi jogi normáit ugyanis a tagállami versenyhatóságok a saját nemzeti eljárásrendjük és szankciórendszerük mellett alkalmazzák. Az elmúlt öt év során bekövetkezett önkéntes tagállami konvergenica ellenére ezeken a területeken még számos eltérés mutatható ki, amiket a megkérdezésük során az érdekcsoportok szóvá is tettek.

A jelentés nem tér ki arra a kérdésre, hogy indokolt lenne-e a tapasztalatok tükrében az 1/2003/EK rendeletet módosítani. Ez – amint a jelentés írja – még további elemzéseket tesz szükségessé.

A jelentés megtalálható a következő honlapon:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/regulations.html. Az egyelőre csak angol, német és francia nyelven olvasható összefoglalót néhány héten belül valamennyi közösségi nyelvre lefordítják.
(BrandTrend)